User Last visit Registration date Power Rating
avatar

vad-ekb

29.09.11, 12:45 116.35 49.53
avatar

hashek

29.10.11, 21:42 69.23 32.17
avatar

Klaus

31.07.11, 15:02 59.42 31.29
avatar

toomanyfaces

30.08.11, 16:40 58.19 27.57
avatar

Vanish

30.10.11, 16:15 67.52 24.09
avatar

bigmux

21.09.11, 13:45 57.05 20.92
avatar

dimets99

05.09.12, 13:03 44.19 18.60
avatar

Dimkas

20.09.11, 15:44 51.67 18.43
avatar

nekraton

26.08.12, 22:33 40.00 17.54
avatar

Komandir

04.09.11, 13:48 35.23 15.99
avatar

Riverside

26.08.12, 17:33 35.65 15.38
avatar

Hair

04.09.11, 20:49 41.02 14.21
avatar

tamburello

25.08.12, 12:31 28.82 13.14
avatar

Ahilles

18.01.12, 03:39 24.75 12.92
avatar

Lord Stenley

18.03.14, 14:22 21.98 10.64