User Last visit Registration date Power Rating
avatar

kuglach

19.11.15, 21:18 22.03.15, 15:29 0.02 0.00
avatar

Ahab

30.05.15, 13:41 27.02.15, 12:21 0.00 0.42
avatar

gekoo59

16.02.14, 18:44 16.02.14, 18:41 0.00 0.00
avatar

sam

09.01.14, 14:13 11.03.12, 12:23 0.00 0.00
avatar

Heshka #26

08.05.14, 14:19 17.08.11, 20:09 0.00 0.00
avatar

Turbo204

21.09.15, 07:52 24.10.10, 06:54 0.10 0.04